Regulamin

 

I. Postanowienia Ogólne

 1. Projekt Polski Ślad powstał, by szerzyć ideę patriotyzmu gospodarczego i konsumenckiego poprzez przyznawanie Certyfikatu Polskiego Śladu firmom i produktom, które spełniają wymagania zawarte dalej w regulaminie.
 2. Właścicielem marki Polski Ślad są Towarzystwa Biznesowe S.A., które jednocześnie wydają certyfikaty Polskiego Śladu.
 3. Znak Polskiego Śladu jest dobrem prawnie chronionym.
 4. Projekt Polski Ślad jest inicjatywą komercyjną i wiąże się z opłatą certyfikacyjną.
 5. Certyfikacja Polskiego Śladu oparta jest o metodologię naukową opracowana przez dr Joannę Szalachę-Jarmużek.
 6. O zmianach Regulaminu Polskiego Śladu, TB SA będą informowały na swojej stronie internetowej www.polskislad.pl
 7. Jeżeli Członek Polskiego Śladu nie wyrazi zgody na zmianę Regulaminu, będzie mógł wypowiedzieć Umowę w terminie jednego miesiąca od daty zmiany Regulaminu ze skutkiem na koniec miesiąca.
 8. Produkt – dobro materialne stanowiące przedmiot wymiany rynkowej, będące wyłączną własnością firmy ubiegającej się o certyfikat. Produkt, z którym kojarzony będzie znak, ma być postrzegany przez konsumentów jako dobro konsumpcyjne, którego wytworzenie i nabycie powoduje pozytywne skutki w polskiej gospodarce i życiu społecznym, zgodnie z celami Polskiego Śladu, opisanymi w regulaminie programu Polski Ślad.

II. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych są Towarzystwa Biznesowe S.A.
 2. Dane osobowe podane przez osobę wypełniającą formularz zgłoszeniowy podlegają przetwarzaniu w celach administracyjnych i promocyjnych.
 3. Wyżej wymienione dane mogą podlegać przetwarzaniu w celach marketingowych po uprzednim wyrażeniu na to zgody.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla ich celów marketingowych.
 5. Właściciel firmy bądź osoba do tego upoważniona ma prawo do wglądu w przechowywane przez Towarzystwa Biznesowe S.A. swoje dane firmy oraz do ich zmiany.
 6. Dane firmy (nazwa, logotyp, telefon kontaktowy dla klientów, adres e-mail dla klientów, strona internetowa) są publikowane na stronie internetowej polskislad.pl w zakładce „Firmy”.

III. Proces certyfikacji Polskiego Śladu

Proces certyfikacji polega na wykazaniu, że firma aspirująca do bycia częścią projektu „Polski Ślad” zwiększa potencjał gospodarczy naszego kraju, czyli – jest prawdziwie polską firmą. Certyfikaty mogą dostać produkty oraz firmy, które dobrowolnie zgłoszą się do projektu i spełnią wymogi formalne.

Proces certyfikacji firmy

 1. Wypełnienie wniosku – dobrowolne zgłoszenie potwierdzające gotowość przystąpienia do projektu (na stronie internetowej www.polskislad.pl)
 2. Formalna weryfikacja wniosku – koszt weryfikacji wynosi 19,99 zł
 3. Wydanie decyzji
 4. Podpisanie umowy i przyznanie certyfikatu w przypadku pozytywnej weryfikacji

Kryteria przyznania certyfikatu firmie

 1. jest zarejestrowany w Polsce.
 2. nie jest własnością podmiotu zarejestrowanego poza granicami Polski
 3. niezależnie od formy organizacyjnej jest przynajmniej w 51% własnością polskich obywateli lub polski właściciel ma decydujący głos w kierowaniu jego sprawami
 4. nie jest zależny od innego podmiotu, który nie spełniając któregokolwiek z powyżej wymienionych warunków a, b lub c miałby w jakiejkolwiek formie decydujący wpływ na jego działanie.
 5. Warunek 3. oznacza między innymi, że:
  • w wypadku firmy jednoosobowej właścicielem jest polski obywatel,
  • w wypadku spółki kapitałowej przynajmniej 51% udziałów jest własnością polskich obywateli.

  Warunki a., b., c. i d. nazywane są Warunkami udziału w projekcie.

Proces certyfikacji produktu

 1. Wypełnienie wniosku – dobrowolne zgłoszenie potwierdzające gotowość przystąpienia do projektu (przez stronę internetową)
 2. Formalna weryfikacja wniosku
 3. Wydanie decyzji
 4. Podpisanie umowy i przyznanie certyfikatu w przypadku pozytywnej weryfikacji

Kryteria przyznania certyfikatu produktowi:

 1. Firma ubiegająca się o certyfikację produktu musi spełniać kryteria przyznania certyfikatu firmie zawarte w punkcie „Kryteria przyznania certyfikatu firmie”,
 2. Produkt jest wytwarzany w Polsce (warunek obligatoryjny),
 3. Produkt jest wykonany z polskich surowców w min. 51% (warunek preferowany).

Towarzystwa Biznesowe S.A. zastrzegają sobie możliwość odrzucenia wniosku bez podania przyczyny.


IV. Znak Polskiego Śladu

 1. Znak ma służyć informowaniu konsumentów o tym, że kupując produkt lub usługę danego Członka Polskiego Śladu, bądź produkt skojarzony ze Znakiem, wspierają Polskę w wymiarze gospodarczym, społecznym i kulturowym.
 2. Każde użycie znaku musi być zgodne z Umową, Regulaminem oraz zasadami opisanymi w księdze znaku Polski Ślad.
 3. Przez użycie Znaku należy rozumieć: prezentowanie go, drukowanie, naklejanie, powielanie, prezentowanie w Internecie, prasie, telewizji, radiu bądź w innym medium, bądź jakiekolwiek inne stosowanie znaku, w szczególności w kontekście gospodarczym, medialnym lub publicznym.
 4. Użytkownikiem Znaku może być wyłącznie aktualny Członek Polskiego Śladu. Staje się on użytkownikiem w momencie nabycia członkostwa w Polskim Śladzie i przestaje nim być w momencie, kiedy jego członkostwo w projekcie ustaje.
 5. Każdy Członek Polskiego Śladu ma obowiązek dbać o dobry wizerunek firmy/produktu i Programu Polski Ślad.
 6. Towarzystwa Biznesowe SA nie mogą ingerować w działalność gospodarczą Członka Polskiego Śladu, poza kwestiami związanymi z użyciem Znaku. W sprawach niezwiązanych z Programem głos Towarzystw Biznesowych SA może mieć charakter jedynie doradczy.
 7. Znak można wykorzystywać jedynie w celach handlowych i marketingowych. Nie należy go wiązać m.in. z manifestacją jakichkolwiek przekonań partyjnych czy innych, mogących szkodzić uniwersalnej wartości znaku.

V. Użycie Znaku Polskiego Śladu

 1. W przypadku certyfikacji firmy
  1. Firma posiadająca certyfikat Polskiego Śladu dla firm może skojarzyć Znak ze swoją działalnością gospodarczą, jednakże bez skojarzenia z żadnym konkretnym produktem, który oferuje.
  2. Firma otrzymuje prawo do używania Znaku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
  3. Firma używająca Znaku może informować o swoim członkostwie, może używać Znaku przy swoim firmowym logo, na swojej stronie internetowej, w reklamach firmy, wizytówkach i innym podobnym kontekście. Firma z certyfikatem Polskiego Śladu może również używać stwierdzenia, że kupując dany produkt lub usługę zostawia się „polski ślad” w gospodarce.
 2. W przypadku certyfikacji produktu
  1. Firma posiadająca Certyfikat Polskiego Śladu dla produktu może skojarzyć Znak z produktem wymienionym w formularzu zgłoszeniowym.
  2. Firma otrzymuje prawo do używania Znaku na swoim produkcie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
  3. Firma posiadająca Certyfikat Polskiego Śladu dla produktu może używać Znaku jedynie na opakowaniach, etykiecie lub innym elemencie produktu. Dozwolone jest także używanie Znaku przy reklamie danego produktu.
  4. Firma posiadająca Certyfikat Polskiego Śladu dla produktu nie może używać Znaku w odniesieniu do swojej działalności gospodarczej.
  5. Punkt 4 nie zachodzi, jeśli firma posiada również Certyfikat Polskiego Śladu dla firmy.
 3. W przypadku wątpliwości co do użycia Znaku, Członek Polskiego Śladu oraz Towarzystwa Biznesowe SA mogą wspólnie ustalić stan faktyczny i pisemnie zawrzeć porozumienie.

VI. Procedura odebrania Certyfikatu Polskiego Śladu

 1. Firmie może zostać odebrany Certyfikat Polskiego Śladu dla firm i dla produktu w przypadku złożenia fałszywych oświadczeń podczas składania wniosku. Ponadto firma może zostać poddana odpowiedzialności karnej za wyżej wymieniony czyn.
 2. Członek Polskiego Śladu ma obowiązek poinformować Towarzystwa Biznesowe SA w terminie 7 dni o tym, że przestał spełniać którykolwiek z Warunków udziału w projekcie Polski Ślad, o których mowa w punkcie III.
 3. Członek Polskiego Śladu ma również obowiązek poinformować Towarzystwa Biznesowe SA w terminie 7 dni o zdarzeniach skutkujących zmianą adresu rejestrowego na adres poza Polską lub przejęciem decyzyjności odnośnie działań Członka Polskiego Śladu przez podmiot z adresem rejestrowym poza Polską.
 4. W przypadku, gdy firma nie poinformuje Towarzystw Biznesowych SA o którejkolwiek ze zmian w punktach 2 i 3, zostaje wszczęta procedura odebrania certyfikatu Polskiego Śladu.
 5. W wypadku ustania członkostwa Członka Polskiego Śladu będzie on zobowiązany do zaprzestania używania Znaku w terminie dwóch tygodni .

VII. Opłaty

 1. Opłata w pierwszym roku Członkostwa w projekcie Polski Ślad.

Opłata roczna za Certyfikat Polskiego Śladu w pierwszym roku trwania umowy uzależniona jest od ilości pracowników zatrudnionych przez firmę członkowską:

Tabela nr 1

Cennik standardowy za

pierwszy rok trwania umowy dot. CERTYFIKACJI fIRMY

Liczba zatrudnionych pracowników CENA REGULARNA CENA DLA CZŁONKÓW TB 

(zawiera 10% rabatu ceny regularnej)

1 – 20 249,00 zł 224,10 zł
21 – 50 649,00 zł 584,10 zł
51 – 100 949,00 zł 854,10 zł
101 – 500 2 249,00 zł 2 024,10 zł
501 – 1000 4 049,00 zł 3 644,10 zł
1001 -< … 7 049,00 zł 6 344,10 zł

Podane powyżej kwoty są kwotami netto i nie zawierają opłaty weryfikacyjnej 19,99 zł brutto.

Tabela nr 2

Cennik standardowy za

pierwszy rok trwania umowy dot. certyfikacji produktu

Liczba zatrudnionych pracowników CENA REGULARNA CENA DLA CZŁONKÓW TB

(zawiera 10% rabatu ceny regularnej)

1 – 20 149,00 zł 134,10 zł
21 – 50 299,00 zł 269,10 zł
51 – 100 449,00 zł 449,10 zł
101 – 500 749,00 zł 674,10 zł
501 – 1000 1 549,00 zł 1 394,10 zł
1001 – < … 2 549,00 zł 2 294,10 zł

Podane powyżej kwoty są kwotami netto i nie zawierają opłaty weryfikacyjnej 19,99 zł brutto.


Opłata w kolejnych latach trwania umowy Członkostwa w projekcie Polski Ślad

Opłata roczna za certyfikat Polskiego Śladu w kolejnych latach trwania umowy uzależniona jest od ilości pracowników zatrudnionych przez firmę:

Tabela nr 3

     CENNIK PO PRZEDŁUŻENIU UMOWY CERTYFIKACJI FIRMY
LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW REGULARNA CENA

(zawiera 15% rabatu ceny regularnej)

DLA CZŁONKÓW TB

(zawiera 25 % rabatu ceny regularnej)

1 – 20 211,65 zł 186,75 zł
21 – 50 551,65 zł 486,75 zł
51 – 100 806,65 zł 711,75 zł
101 – 500 1 911,65 zł 1 686,75 zł
501 – 1000 3 441,65 zł 3 036,75 zł
1001 – < … 5 991,65 zł 5 286,75 zł

Podane powyżej kwoty są kwotami netto i nie zawierają opłaty weryfikacyjnej 19,99 zł brutto.

 

Tabela nr 4

Cennik po przedłużeniu umowy CERTYFIKACJI PRODUKTU
LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW DLA KLIENTÓW SPOZA TB

 (zawiera 15% rabatu ceny regularnej)

DLA CZŁONKÓW TB

(zawiera 25 % rabatu ceny regularnej)

1 – 20 126,65 zł 111,75 zł
21 – 50 254,15 zł 224,25 zł
51 – 100 381,65 zł 336,75 zł
101 – 500 636,65 zł 561,75 zł
501 – 1000 1 316,65 zł 1 161,75 zł
1001 – < … 2 166,65 zł 1 911,75 zł

Podane powyżej kwoty są kwotami netto i nie zawierają opłaty weryfikacyjnej 19,99 zł brutto.
Poczynając od początku trzeciego roku trwania umowy opłaty roczne za Certyfikat Polskiego Śladu waloryzowane będą o wartość wskaźnika inflacji GUS za rok poprzedni.Podane wyżej kwoty są kwotami netto.


Opłaty Członków, którzy dołączyli do programu Polski Ślad przed 2017 r.

Tabela nr 3

Członkowie, którzy przystąpili do Polskiego Śladu przed 2017 rokiem Do czerwca 2018 roku Przedłużenie abonamentu po czerwcu 2018 roku Przedłużenie abonamentu na kolejny rok
Za darmo

 

Cennik standardowy

(tab. nr 1)

Cennik po przedłużeniu

(tab. nr 2)


Płatności w projekcie Polski Ślad

Dodatkowo płatności, o których mowa płatne będą przez Członka Polskiego Śladu, przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej:

Nr konta: 93 2490 0005 0000 4520 1438 8101

Akcesja do Polskiego Śladu następuje po opłaceniu opłaty za certyfikację. Z chwilą wstąpienia do Polskiego Śladu opłata nie podlega zwrotowi. Członek Polskiego Śladu zobowiązany jest do zapłaty kwoty zgodnej z powyższym cennikiem.