Czym jest Polski Ślad?

„Polski Ślad” jest godłem wyróżniającym przedsiębiorstwa zostawiające w polskiej gospodarce swój pozytywny ślad i budujące potencjał ekonomiczny naszego kraju. „Polski Ślad” mogą nosić firmy, które płacą w Polsce podatki i których zyski pozostają w dyspozycji polskich właścicieli.

Polski Ślad jest inicjatywą pokazującą szeroki wachlarz korzyści płynących z postaw patriotyzmu ekonomicznego wśród konsumentów i przedsiębiorców.

Program Polskiego Śladu polega na:

  • budowaniu sieci firm spełniających kryteria Polskiego Śladu i udostępnianiu im godła i innych narzędzi komunikacji z klientami oraz pozostałymi firmami zostawiającymi Polski Ślad
  • kampanii społecznej i edukacyjnej promującej postawy patriotyzmu ekonomicznego i świadomej konsumpcji.

Konsumenci wybierając produkty oraz usługi, kierują się różnymi przesłankami. Najważniejsza jest oczywiście jakość i cena. Ale bardzo często wydajemy pieniądze w wyniku przypadku, bo spodobała się nam reklama, czy wreszcie z wieloletniego przyzwyczajenia do marki, sklepu, produktu. Lubimy mieć jednak przekonanie, że nasze decyzje są racjonalne i korzystne.

Jednym z motywów racjonalnego kupowania, obok kalkulacji ceny i jakości, jest idea patriotyzmu konsumenckiego. W wielu krajach Europy Zachodniej a także w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się moda na kupowanie produktów regionalnych oraz krajowych. Konsumenci kupują takie towary i usługi wierząc, że działają nie tylko dla swojego dobra, ale również dla dobra swojego otoczenia: państwowego, społecznego, narodowego, czy kulturowego.

Inaczej mówiąc, konsumenci działający w ramach trendów patriotyzmu konsumenckiego wydają pieniądze na zaspokajanie swoich potrzeb, ale jednocześnie wierzą w to, że pieniądze te poprzez wsparcie własnej gospodarki, wracają do nich w postaci miejsc pracy, usług publicznych, infrastruktury oraz generalnie bogacenia się społeczeństwa oraz państwa, w którym żyją. Przy takich decyzjach konsumenckich osiągają więc podwójną korzyść.

Działaniom tym często towarzyszy mechanizm samospełniającego się proroctwa: kupujemy we własnych firmach, ponieważ wierzymy, że nasze firmy są dobre, a w konsekwencji firmy – dzięki bezpiecznemu poziomowi sprzedaży – mogą inwestować w polepszanie swojego funkcjonowania i rzeczywiście stają się lepsze od zagranicznej konkurencji.

Pytanie, jak w gąszczu polsko-brzmiących marek i zagranicznych firm zarejestrowanych w Polsce konsumenci mogą świadomie wybierać produkty i usługi, które przyniosą im tę podwójną korzyść?

Rozwiązaniem jest powszechnie przyjęty i rozpoznawalny znak odróżniający firmy z polskim kapitałem od pozostałych. Znak przyznawany na podstawie obiektywnych przesłanek wszystkim przedsiębiorstwom spełniającym kryteria, a nie wąskiej grupie na przykład na podstawie arbitralnej decyzji konkursowego jury.

Dzięki temu konsumenci mogą być pewni, że przy przyznawaniu znaku odgrywały rolę tylko przesłanki merytoryczne, które każdy mógłby sam zweryfikować, ale na co – nawet świadomy konsument – nie ma zwykle dość czasu. Znak odciąża konsumenta od samodzielnego sprawdzania pochodzenia kapitału stojącego za „polsko-brzmiącą” marką i pozwala na podejmowanie w sklepie decyzji impulsowych z uwzględnieniem motywacji zostawienia swojego „Polskiego Śladu”. Pozwala więc działać racjonalnie, ale jednocześnie bez zbędnych kosztów oceny sytuacji.

Znak Polskiego Śladu przyjęty przez firmę oznacza, że:

  • firma należy przynajmniej w 51% do polskiego kapitału (właścicielami przynajmniej 51% udziałów są polscy obywatele – w wypadku firm jednoosobowych oznacza to po  prostu posiadanie 100% firmy)
  • firma deklaruje, że płaci w Polsce podatek dochodowy oraz inne podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; nie unika płacenia ich z wykorzystaniem podmiotów zarejestrowanych za granicą.

Polski Ślad jest inicjatywą całkowicie apolityczną oraz nie powiązaną z żadną opcją ideologiczną.  Wychodzi z prostej obserwacji, że działając razem możemy zaspakajać nasze potrzeby konsumenckie oraz osiągać zyski w biznesie, jednocześnie pozytywnie wpływając na ekonomiczny i społeczny wymiar swojego kraju.

Polski Ślad jest skierowany do wszystkich obywateli Polski. Jego celem jest m.in. stworzenie korzystnych mechanizmów solidarności i współpracy pomiędzy polskimi firmami, niezależnie od ich wielkości. Każda firma spełniająca warunki Polskiego Śladu może stać się jego uczestnikiem, dzięki czemu zyska stałych kontrahentów oraz konsumentów rozumiejących,  że zostawiając Polski Ślad w ekonomii działamy z korzyścią dla siebie.

Inicjatywa Polskiego Śladu jest obecnie na początku ścieżki swojego rozwoju. Planujemy w jej ramach szereg działań, które na razie niech pozostaną niespodzianką. O wszystkim dowiesz się najszybciej korzystając z naszego newslettera, do którego możesz zapisać się tutaj: